Институт Данте Алигиери, Скопје

4-1Проект за италијански јазик на Институтот

„Данте Алигиери“

Долгогодишната јазична политика на ЕУ во правец на подобрување на културната размена меѓу земјите-членки доведе до систематизирање на сите дидак­тички искуства, создавање на квалитетни мето­ди на јазичната настава и поставување на висо­ки и унифицирани стандарди на вреднување на знаењата за сите европски јазици.

Институтот „Данте Алигиери“ успеа да ги су­блимира европските искуства и преку проек­тот ПЛИДА да им обезбеди целосна дидак­тичка поддршка за италијанскиот јазик на своите комитети ширум светот. Од 1993 година, во договор со Министерството за надворешни работи на Р. Италија, Ин­ститутот „Данте Алигиери“ преку проек­тот ПЛИДА нуди сертификат за познавање на италијанскиот јазик, кој покрај Мини­стерството за надворешни работи, е акре­дитиран и од Министерството за труд и социјална политика, како и од Министерството за наука и високо образование на Република Италија.

Во Институтот „Данте Алигиери“ од Скопје ова тестирање е воведено на почетокот на 2009 го­дина. Испитот, за редовните испити ПЛИДА, се одвива во две сесии во текот на годината. Покрај овие, постојат и Деловен ПЛИДА и ПЛИ­ДА Јуниор кои се изведуваат еднаш годишно. Испитот за сертификатот ПЛИДА може да се полага на шест нивоа (А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2), според Европската референцијална рамка за јазиците.

Досега во нашиот центар изведовме редовни испити ПЛИДА за Б1 и Б2 ниво во мајската сесија, како и испити за Б2 и Ц2 ниво во ноември 2009 година. Исто така беа реализи­рани и испитите за Б2 и Ц1 ниво во јунската сесија за Делов­ниот ПЛИДА. За следните сесии наш приоритет е детално да ги информираме потенцијалните кандидати за поволностите кои ги нуди сертификатот и да им помогнеме да го пронајдат соодветното ниво според Европската референцијална рамка за јазиците.

Нашите кандидати од редовната сесија го полагаа испи­тот ПЛИДА за да си ги зголемат шансите за наоѓање рабо­та во Р. Италија, или, пак, со цел да студираат на некој од италијанските универзитети. Деловниот ПЛИДА го полагаа кандидати од јавната администрација, како дел од проектот реализиран во соработка со Италијанската комора за надво­решна трговија (ICE). Нашата цел е на сите оние што го учат италијанскиот јазик во нашата земја да им понудиме шан­са да добијат меѓународно признание за нивните јазични познавања.

Сертификатот ПЛИДА е извонредна можност за збогатување на личното јазично портфолио, кое е една од најновите алат­ки на ЕУ за поддршка и развој на многујазичноста и мултикул­турализмот во рамките на Унијата.

Елена Филиповска