Институт Данте Алигиери, Скопје

Контакт


Институт Данте Алигиери

бул. Гоце Делчев 9a, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Јазичен центар

Ристиќева Палата 3-ти кат, Плоштад Македонија

e-маил: ladante.skopje@gmail.com

тел. +389 2 3240 494

моб. +389 75 941 276

www.facebook.com/InstitutDanteAligieri

работно време: секој работен ден од 11 до 13 часот